Phép trừ

1. Phép cộng hai số tự nhiên

Quy tắc: Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: \(865279 – 450237\).


Vậy \(865279 – 450237 = 415042\).

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: \(647253 – 285749\).


Vậy \(647253 – 285749 = 361504\).

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Trừ các số tự nhiên

Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

Phương pháp: Áp dụng các quy tắc thực hiện phép tính như:

– Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau …

– Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Dạng 3: Tìm \(x\)

Phương pháp: xác định vai trò của \(x\) rồi áp dụng các quy tắc tìm một số chưa biết đã học như:

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Dạng 4: Toán có lời văn

Author: Cô Minh Anh