Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Hiệu của hai số là \(24\). Tỉ số của hai số đó là \(\frac{3}{5}\). Tìm hai số đó.

Bài giải

Ta có sơ đồ:  


Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: \(5 – 3 = 2\) (phần)

Số bé là: \(24:2 \times 3 = 36\)

Số lớn là: \(36 + 24 = 60\)

Đáp số:

Số bé: \(36\);

Số lớn: \(60\).

Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng \(12m\). Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết chiều dài bằng \(\frac{7}{4}\) chiều rộng.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:  


Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: \(7 – 4 = 3\) (phần)

Chiều dài hình chữ nhật là: \(12:3 \times 7 = 28\;(m)\)

Chiều rộng hình chữ nhật là: \(28 – 12 = 16\;(m)\)

Đáp số:

Chiều dài: \(28m\)

Chiều rộng: \(16m\).

Phương pháp giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số:

Để giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Hiệu :  hiệu số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số lớn;

Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số bé.

Author: Cô Minh Anh