Tính chất giao hoán của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức $a + b$ và $b + a$ trong bảng sau:


Ta thấy giá trị của  $a + b$ và $b + a$ luôn bằng nhau, ta viết: \( a + b = b + a \)

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

Author: Cô Minh Anh