Tính chất kết hợp của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức $\left( {a + b} \right) + c$ và $a + \left( {b + c} \right)$ trong bảng sau:


Ta thấy giá trị của $\left( {a + b} \right) + c$ và của $a + \left( {b + c} \right)$ luôn luôn bằng nhau, ta viết:

$\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right)$

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý:

Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng $a + b + c$ như sau:

$a + b + c{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {a + b} \right) + c{\rm{ }} = {\rm{ }}a + \left( {b + c} \right)$

Author: Cô Minh Anh