Chia số đo thời gian cho một số

Chia số đo thời gian cho một số

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:  \(52\) phút \(28\) giây \(:\,\,4\).

Phương pháp:

– Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

– Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

 Cách giải:

Ta đặt tính rồi tính như sau:


Vậy: \(52\) phút \(28\) giây \(:\,\,4\,\,\, = \,\,\,13\) phút \(7\) giây.

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính:  \(7\) giờ \(15\) phút \(:\,\,5\).

Phương pháp:

– Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

– Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

– Cách chia:

+ Lấy \(7\) giờ  $:{\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}1$ giờ và còn dư \(2\) giờ

+ Đổi \(2\) giờ \( = 120\) phút và cộng thêm \(15\) phút ở số bị chia ta được \(135\) phút và chia tiếp cho \(5\).

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Cách giải: Ta đặt tính rồi tính như sau:


Vậy: \(7\) giờ \(15\) phút \(:\,\,5\,\, = \,\,\,1\) giờ \(27\) phút.

Author: Cô Minh Anh