Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

1. Ôn tập về đo độ dài

Bảng đơn vị đo độ dài


Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần, tức là:

– Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng \(\frac{1}{{10}}\) đơn vị lớn tiếp liền.

2. Ôn tập về đơn vị đo khối lượng

Bảng đơn vị đo khối lượng


Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần, tức là:

– Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng \(\frac{1}{{10}}\) đơn vị lớn tiếp liền.

Author: Cô Minh Anh