Ôn tập về phép chia

Ôn tập về phép chia

a) Trong phép chia hết


Chú ý: Không có phép chia cho số \(0\).

\(a:1 = a\)

\(a:a = 1\) (\(a\) khác \(0\))

\(0:b = 0\) (\(b\) khác \(0\))

b) Trong phép chia có dư


Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.

Author: Cô Minh Anh