Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

1. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài


Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần, tức là:

– Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé;

– Đơn vị bé bằng \(\frac{1}{{10}}\) đơn vị lớn.

2. Cách viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Phương pháp chung:

– Xác định hai đơn vị đo độ dài đã cho là gì và tìm được mối liên hệ giữa chúng.

– Viết số đo độ dài đã cho thành phân số thập phân hoặc hỗn số có phần phân số là phân số thập phân.

– Viết phân số hoặc hỗn số vừa tìm được thành số thập phân gọn nhất.

Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: \(5m\,2dm = …m\)

Phương pháp:

– Vì \(5m\) đã có cùng đơn vị đo của đề bài nên ta giữ nguyên \(5m\).

– Đổi \(2dm\) sang đơn vị \(m\). Ta tìm mối liên hệ giữa hai đơn vị đo đã cho là \(1m = 10dm\) hay \(1dm = \frac{1}{{10}}m\), từ đó ta chuyển \(2dm\) thành phân số thập phân có đơn vị là \(m\):  \(2dm = \frac{2}{{10}}m\)

– Chuyển từ số đo độ dài dưới dạng hỗn số thành số đo độ dài tương ứng dưới dạng số thập phân có đơn vị là \(m\).

Cách giải:

Theo bảng đơn vị đo độ dài ta có \(1m = 10dm\) hay \(1dm = \frac{1}{{10}}m\).

Nên \(5m\,2dm = 5\frac{2}{{10}}m = 5,2m\)

Vậy \(5m\,2dm = 5,2m\).

Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: \(14m\,\,5cm = …m\)

Cách giải:

Theo bảng đơn vị đo độ dài ta có \(1m = 100cm\) hay \(1cm = \frac{1}{{100}}m\).

Nên \(14m\,\,5cm = 14\frac{5}{{100}}m = 14,05m\)

Vậy \(14m\,\,5cm = 14,05m\).

Ví dụ 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: \(246cm = …m\)

Phương pháp: Đổi \(246cm = 200cm + 46cm\), sau đó đổi \(200cm\) sang đơn vị \(m\) rồi làm tiếp tương tự như những ví dụ bên trên.

Cách giải:

\(246cm = 200cm + 46cm = 2m\,46cm = 2\frac{{46}}{{100}}m = 2,46m\)

Vậy \(246cm = 2,46m\).

Ví dụ 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  \(7,58m = …m\,…cm = …cm\).

Phương pháp:

-Xác định hai đơn vị đo độ dài đã cho là \(m\) và \(cm\) và tìm  mối liên hệ giữa chúng \(1m = 100cm\) hay \(1cm = \frac{1}{{100}}m\) .

– Viết \(7,58m\) dưới dạng hỗn số có phần phân số là phân số thập phân

– Tách hỗn số thành phần nguyên và phần phân số, hai thành phần đều có đơn vị là \(m.\)

– Chuyển phần phân số với đơn vị là \(m\) sang đơn vị \(cm\).

Cách giải:

$7,58m = 7\frac{{58}}{{100}}m = 7m + \frac{{58}}{{100}}m = 7m\, + 58cm = 7m\,\,58cm = 700cm + 58cm = 758cm$.

Vậy \(7,58m = 7m\,\,58cm = 758cm\).

Author: Cô Minh Anh