Cộng hai số nguyên khác dấu

1. Các kiến thức cần nhớ

 Cộng hai số nguyên khác dấu

+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng ( số lớn trừ số bé) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

+ Hai số đối  nhau có tổng bằng $0.$

Ví dụ 1 : $( – 29) + ( + 29) = 0$

Ví dụ 2 : $\left( { – 89} \right) + 69 =  – (89-69) =  – 20$

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1:   Cộng hai số nguyên khác dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.

Dạng 2:  Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức

Phương pháp:

Phân tích đề bài để đưa về phép cộng hai số nguyên khác dấu và tìm \(x\) hoặc tính giá trị biểu thức.

Dạng 3:  So sánh kết quả phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên

Dạng 4: Tính giá trị biểu thức tại giá trị cho trước của x

Phương pháp:

Thay giá trị cho trước của \(x\) vào biểu thức và thực hiện phép cộng hai số nguyên.

Author: Cô Minh Anh