Danh mục: Giải toán lớp 6

Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

 1. Tập hợp, phần tử của tập hợp
 2. Tập hợp các số tự nhiên
 3. Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con
 4. Phép cộng và phép nhân
 5. Phép trừ và phép chia
 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số
 7. Thứ tự thực hiện phép tính
 8. Tính chất chia hết của một tổng
 9. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9
 10. Ước và bội
 11. Số nguyên tố, hợp số
 12. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 13. Ước chung và bội chung
 14. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất
 15. Ôn tập chương 1 toán lớp 6

Chương 2: Số nguyên

 1. Tập hợp các số nguyên
 2. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
 3. Cộng hai số nguyên cùng dấu
 4. Cộng hai số nguyên khác dấu
 5. Tính chất của phép cộng các số nguyên
 6. Phép trừ hai số nguyên
 7. Qui tắc dấu ngoặc
 8. Qui tắc chuyển vế
 9. Nhân hai số nguyên và tính chất
 10. Bội và ước của một số nguyên
 11. Ôn tập chương 2: Số nguyên toán lớp 6

Chương 3: Phân số

 1. Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
 2. Tính chất cơ bản của phân số
 3. Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số
 4. Phép cộng phân số và tính chất cơ bản
 5. Phép trừ phân số
 6. Phép nhân phân số và tính chất cơ bản
 7. Phép chia phân số
 8. Hỗn số, số thập phân, phần trăm
 9. Ba bài toán cơ bản của phân số
 10. Ôn tập chương 3: Phân số toán lớp 6

Chương 4: Đoạn thẳng

 1. Điểm. Đường thẳng
 2. Ba điểm thẳng hàng
 3. Đường thẳng đi qua hai điểm
 4. Tia
 5. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
 6. Trung điểm của đoạn thẳng
 7. Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng toán lớp 6

Chương 5: Góc toán lớp 6

 1. Nửa mặt phẳng
 2. Góc. Số đo góc
 3. Khi nào thì góc xOy cộng góc yOz bằng góc xOz?
 4. Tia phân giác của một góc
 5. Đường tròn
 6. Tam giác
 7. Ôn tập chương 5: Góc toán lớp 6
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Số nguyên tố, hợp số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Số nguyên tố Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn $1,$  chỉ có $2$  ước là…

Continue Reading Số nguyên tố, hợp số
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

I. Các kiến thức cần nhớ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Phân tích một số tự nhiên lớn hơn $1$ …

Continue Reading Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Ước chung và bội chung

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Ước chung Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. Ví…

Continue Reading Ước chung và bội chung
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Ước chung lớn nhất a) Định nghĩa: Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn…

Continue Reading Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Ôn tập chương 1 toán lớp 6

1. Tập hợp a. Định nghĩa Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. Ta hiểu tập hợp…

Continue Reading Ôn tập chương 1 toán lớp 6
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Tập hợp các số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tập hợp các số nguyên – Trong đời sống hàng ngày người ta dùng các số mang dấu…

Continue Reading Tập hợp các số nguyên
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ 1. So sánh hai số nguyên – So sánh hai số nguyên $a$  và $b:$  $a < b$ khi…

Continue Reading Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Cộng hai số nguyên cùng dấu

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu – Cộng hai số nguyên cùng dấu: ta cộng hai…

Continue Reading Cộng hai số nguyên cùng dấu
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Cộng hai số nguyên khác dấu

1. Các kiến thức cần nhớ  Cộng hai số nguyên khác dấu + Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm…

Continue Reading Cộng hai số nguyên khác dấu
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Tính chất của phép cộng các số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ Tính cất của phép cộng các số nguyên + Tính chất giao hoán : $a + b = b…

Continue Reading Tính chất của phép cộng các số nguyên