Danh mục: Giải toán lớp 6

Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

 1. Tập hợp, phần tử của tập hợp
 2. Tập hợp các số tự nhiên
 3. Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con
 4. Phép cộng và phép nhân
 5. Phép trừ và phép chia
 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số
 7. Thứ tự thực hiện phép tính
 8. Tính chất chia hết của một tổng
 9. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9
 10. Ước và bội
 11. Số nguyên tố, hợp số
 12. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 13. Ước chung và bội chung
 14. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất
 15. Ôn tập chương 1 toán lớp 6

Chương 2: Số nguyên

 1. Tập hợp các số nguyên
 2. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
 3. Cộng hai số nguyên cùng dấu
 4. Cộng hai số nguyên khác dấu
 5. Tính chất của phép cộng các số nguyên
 6. Phép trừ hai số nguyên
 7. Qui tắc dấu ngoặc
 8. Qui tắc chuyển vế
 9. Nhân hai số nguyên và tính chất
 10. Bội và ước của một số nguyên
 11. Ôn tập chương 2: Số nguyên toán lớp 6

Chương 3: Phân số

 1. Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
 2. Tính chất cơ bản của phân số
 3. Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số
 4. Phép cộng phân số và tính chất cơ bản
 5. Phép trừ phân số
 6. Phép nhân phân số và tính chất cơ bản
 7. Phép chia phân số
 8. Hỗn số, số thập phân, phần trăm
 9. Ba bài toán cơ bản của phân số
 10. Ôn tập chương 3: Phân số toán lớp 6

Chương 4: Đoạn thẳng

 1. Điểm. Đường thẳng
 2. Ba điểm thẳng hàng
 3. Đường thẳng đi qua hai điểm
 4. Tia
 5. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
 6. Trung điểm của đoạn thẳng
 7. Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng toán lớp 6

Chương 5: Góc toán lớp 6

 1. Nửa mặt phẳng
 2. Góc. Số đo góc
 3. Khi nào thì góc xOy cộng góc yOz bằng góc xOz?
 4. Tia phân giác của một góc
 5. Đường tròn
 6. Tam giác
 7. Ôn tập chương 5: Góc toán lớp 6
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Phép trừ hai số nguyên

1. Các kiến thức cần nhớ Phép trừ hai số nguyên Muốn trừ số nguyên $a$ cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$ với số…

Continue Reading Phép trừ hai số nguyên
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Qui tắc dấu ngoặc

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Qui tắc phá ngoặc +) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước, ta phải đổi dấu…

Continue Reading Qui tắc dấu ngoặc
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Qui tắc chuyển vế

1. Các kiến thức cần nhớ Qui tắc chuyển vế Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức,…

Continue Reading Qui tắc chuyển vế
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Nhân hai số nguyên và tính chất

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai…

Continue Reading Nhân hai số nguyên và tính chất
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Bội và ước của một số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa bội và ước của một số nguyên Cho $a,b \in Z$ và $b \ne 0.$ Nếu…

Continue Reading Bội và ước của một số nguyên
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Ôn tập chương 2: Số nguyên toán lớp 6

1. Tập hợp các số nguyên a. Định nghĩa – Tập hợp: $\left\{ {…; – 3; – 2; – 1;0;1;2;3;…} \right\}$ gồm các số nguyên…

Continue Reading Ôn tập chương 2: Số nguyên toán lớp 6
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Mở rộng khái niệm phân số Người ta gọi \(\frac{a}{b}\)  với \(a,b \in Z;b \ne 0\) là một…

Continue Reading Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Tính chất cơ bản của phân số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tính chất cơ bản của phân số + Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân…

Continue Reading Tính chất cơ bản của phân số
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Các bước quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu số dương Muốn quy đồng mẫu nhiều…

Continue Reading Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Phép cộng phân số và tính chất cơ bản

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Cộng hai phân số cùng mẫu Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và…

Continue Reading Phép cộng phân số và tính chất cơ bản