Danh mục: Giải toán lớp 6

Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

 1. Tập hợp, phần tử của tập hợp
 2. Tập hợp các số tự nhiên
 3. Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con
 4. Phép cộng và phép nhân
 5. Phép trừ và phép chia
 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số
 7. Thứ tự thực hiện phép tính
 8. Tính chất chia hết của một tổng
 9. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9
 10. Ước và bội
 11. Số nguyên tố, hợp số
 12. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 13. Ước chung và bội chung
 14. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất
 15. Ôn tập chương 1 toán lớp 6

Chương 2: Số nguyên

 1. Tập hợp các số nguyên
 2. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
 3. Cộng hai số nguyên cùng dấu
 4. Cộng hai số nguyên khác dấu
 5. Tính chất của phép cộng các số nguyên
 6. Phép trừ hai số nguyên
 7. Qui tắc dấu ngoặc
 8. Qui tắc chuyển vế
 9. Nhân hai số nguyên và tính chất
 10. Bội và ước của một số nguyên
 11. Ôn tập chương 2: Số nguyên toán lớp 6

Chương 3: Phân số

 1. Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
 2. Tính chất cơ bản của phân số
 3. Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số
 4. Phép cộng phân số và tính chất cơ bản
 5. Phép trừ phân số
 6. Phép nhân phân số và tính chất cơ bản
 7. Phép chia phân số
 8. Hỗn số, số thập phân, phần trăm
 9. Ba bài toán cơ bản của phân số
 10. Ôn tập chương 3: Phân số toán lớp 6

Chương 4: Đoạn thẳng

 1. Điểm. Đường thẳng
 2. Ba điểm thẳng hàng
 3. Đường thẳng đi qua hai điểm
 4. Tia
 5. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
 6. Trung điểm của đoạn thẳng
 7. Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng toán lớp 6

Chương 5: Góc toán lớp 6

 1. Nửa mặt phẳng
 2. Góc. Số đo góc
 3. Khi nào thì góc xOy cộng góc yOz bằng góc xOz?
 4. Tia phân giác của một góc
 5. Đường tròn
 6. Tam giác
 7. Ôn tập chương 5: Góc toán lớp 6
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đoạn thẳng – Đoạn thẳng \(AB\)  là hình gồm điểm $A,$ điểm $B$ và tất cả các điểm…

Continue Reading Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng

1. Các kiến thức cần nhớ Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩa: Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều…

Continue Reading Trung điểm của đoạn thẳng
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng toán lớp 6

1. Điểm. Đường thẳng a, Điểm – Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không định nghĩa điểm mà chỉ hình…

Continue Reading Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng toán lớp 6
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Nửa mặt phẳng

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Nửa mặt phẳng a, Mặt phẳng – Một mặt bàn, mặt bảng, một tờ giấy trải rộng… cho…

Continue Reading Nửa mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Góc. Số đo góc

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Góc Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia gọi là đỉnh của góc. Hai…

Continue Reading Góc. Số đo góc
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Khi nào thì góc xOy cộng góc yOz bằng góc xOz?

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Khi nào thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) ? Nếu tia \(Oy\)  nằm giữa hai…

Continue Reading Khi nào thì góc xOy cộng góc yOz bằng góc xOz?
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Tia phân giác của một góc

1. Các kiến thức cần nhớ Tia phân giác của một góc Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của…

Continue Reading Tia phân giác của một góc
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Đường tròn

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa đường tròn Đường tròn tâm $O,$ bán kính $R$ là hình gồm các điểm cách $O$…

Continue Reading Đường tròn
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Tam giác

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tam giác Định nghĩa: Tam giác $ABC$ là hình gồm ba đoạn thẳng $AB;BC;CA$ khi ba điểm $A;B;C$ không…

Continue Reading Tam giác
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Ôn tập chương 5: Góc toán lớp 6

1. Nửa mặt phẳng a, Mặt phẳng – Một mặt bàn, mặt bảng, một tờ giấy trải rộng… cho ta hình ảnh của mặt phẳng….

Continue Reading Ôn tập chương 5: Góc toán lớp 6