Qui tắc dấu ngoặc

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Qui tắc phá ngoặc

+) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc : dấu “+” chuyển thành dầu “-“ và dấu “-“ chuyển thành dấu “+”.

+) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn được giữ nguyên.

2. Tổng đại số

a) Tổng đại số: là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên.

b) Qui tắc hình thành dấu ngoặc

Trong tổng đại số:

+) Khi hình thành ngoặc, nếu ta đặt dấu “-“ đằng trước dấu ngoặc thì tất cả các số hạng ban đầu khi cho vào trong ngoặc đều phải đổi dấu. Dấu “-“ chuyển thành dấu “+” và dấu “+” chuyển thành dấu “-“.

$a – b – c = a – \left( {b + c} \right)$

Ví dụ : 102 – 32 – 68 = 102 – (32 + 68) = 102 – 100 = 2.

+) Khi hình thành ngoặc, nếu  ta đặt dấu “+” đằng trước dấu ngoặc thì tất cả các số hạng bạn đầu khi cho vào trong ngoặc đều phải được giữ nguyên dấu.

\(a + b – c = a + \left( {b – c} \right)\)

Chú ý: Trong một tổng đại số ta có thể thay đổi vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.

\(a – b – c =  – b + a – c =  – b – c + a\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1 : Tính các tổng đại số

Phương pháp giải

Thay đổi vị trí số hạng và bỏ ngoặc hoặc dấu ngoặc một cách thích hợp rồi tính.

Dạng 2 : Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để đơn giản biểu thức

 Phương pháp giải

Bỏ dấu ngoặc rồi thực hiện phép tính

Author: Cô Minh Anh