Tia phân giác của một góc

1. Các kiến thức cần nhớ

Tia phân giác của một góc

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.


Từ định nghĩa ta suy ra

+ Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \widehat {xOz} = \widehat {zOy}$ và tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy.$

Hoặc Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy}\\\widehat {xOz} = \widehat {zOy}\end{array} \right.$

Hoặc Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \widehat {xOz} = \widehat {zOy} = \frac{1}{2}\widehat {xOy}.$

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính số đo góc

Phương pháp:

Ta sử dụng

Nếu tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ thì $\widehat {xOz} = \widehat {zOy} = \frac{1}{2}\widehat {xOy}$.

Dạng 2: Chứng tỏ một tia là tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Để chứng tỏ tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ ta cần hai điều kiện:

+ Tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy$

+ $\widehat {xOz} = \widehat {zOy}$

Author: Cô Minh Anh