Trung điểm của đoạn thẳng

1. Các kiến thức cần nhớ

Trung điểm của đoạn thẳng

Định nghĩa:

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng.


Tóm tắt: \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)$ \Leftrightarrow $${\rm{MA  =  MB}}$ và \(M\) nằm giữa hai điểm \(A;B.\)

hoặc \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AM + MB = AB\\{\rm{MA  =  MB}}\end{array} \right.$

hoặc \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)  $ \Leftrightarrow {\rm{AM  =  BM  = }}\frac{1}{2}AB$

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận biết một điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Phương pháp:

Nếu \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) đồng thời \(MA = MB\) thì \(M\) là trung điểm của \(AB.\)

Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng

Phương pháp:

Ta sử dụng: Nếu \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) $ \Leftrightarrow {\rm{AM  =  BM  = }}\frac{1}{2}AB$

Author: Cô Minh Anh