Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

I. Các kiến thức cần nhớ

Cho hình vẽ


+ Hai cặp góc so le trong\({\widehat A_4}\) và \({\widehat B_2}\); \({\widehat A_1}\) và \({\widehat B_3}\)

+ Bốn cặp góc đồng vị

\({\widehat A_2}\) và \({\widehat B_2}\); \({\widehat A_3}\) và \({\widehat B_3}\)\({\widehat A_4}\) và \({\widehat B_4}\)\({\widehat A_1}\) và \({\widehat B_1}\)

+ Hai cặp góc trong cùng phía

\({\widehat A_1}\) và \({\widehat B_2}\)\({\widehat A_4}\) và \({\widehat B_3}\)

Quan hệ giữa các cặp góc

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Ví dụ:   \({\widehat A_1} = {\widehat B_1} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{\widehat A_2} = {\widehat B_2}\\{\widehat A_3} = {\widehat B_1}\\{\widehat A_2} + {\widehat B_1} = {180^0}\end{array} \right.\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Xác định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía

Phương pháp:

Căn cứ vào vị trí của góc so với hai đường thẳng và đường thẳng thứ ba

Dạng 2: Tính số đo góc khi biết một trong bốn góc tạo bởi hai đường thẳng

Phương pháp:

Chú ý đến tính chất các góc đối đỉnh và các góc kề bù

Dạng 3: Tìm các cặp góc bằng nhau, cặp góc bù nhau

Phương pháp:

Sử dụng quan hệ giữa các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị và cặp góc trong cùng phía.

Author: Cô Minh Anh