Hai góc đối đỉnh

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây thì \(\widehat {AOC}\) và \(\widehat {BOD}\) là hai góc đối đỉnh.

Tính chất:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Ví dụ:  \(\widehat {AOC}\) và \(\widehat {BOD}\) là hai góc đối đỉnh thì \(\widehat {AOC} = \widehat {BOD}\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Xác định các cặp góc đối đỉnh theo yêu cầu bài toán

Phương pháp:

Vẽ hình và xác định các cặp góc đối đỉnh theo định nghĩa.

Dạng 2: Tính số đo góc. Xác định các cặp góc bằng nhau.

Phương pháp:

Sử dụng tính chất của hai góc đối đỉnh và các tính chất sau:

– Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng \(180^\circ \)

– Hai góc kề bù có tổng số đo bằng \(180^\circ \)

Author: Cô Minh Anh