Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ

Định lý 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(AC > AB \Rightarrow \widehat B > \widehat C\).

Định lí 2: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(\widehat B > \widehat C \Rightarrow AC > AB\)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: So sánh hai góc trong một tam giác

Phương pháp:

– Xét hai góc cần so sánh là hai góc của một tam giác

– Tìm cạnh lớn hơn trong hai cạnh đối diện của hai góc ấy

– Từ đó so sánh hai góc

Dạng 2: So sánh hai cạnh trong một tam giác

Phương pháp:

– Xét hai cạnh cần so sánh là hai cạnh của một tam giác

– Tìm góc lớn hơn trong hai góc đối diện của hai góc ấy

– Từ đó so sánh hai cạnh

Author: Cô Minh Anh