Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung

1. Các kiến thức cần nhớ

Định nghĩa: Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành tích của những đa thức.

\(AB + AC = A\left( {B + C} \right)\)

Ví dụ: \(3{x^3} – {x^2} = {x^2}\left( {3x – 1} \right)\)

Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử  (lưu ý tới tính chất \(A =  – \left( { – A} \right)\))

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

Phương pháp: Sử dụng cách đặt nhân tử chung

Dạng 2: Tìm ${\bf{x}}$

Phương pháp:

Phân tích đa thức thành nhân tử để đưa về dạng \(A.B = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước.

Phương pháp:

Ta biến đổi biểu thức đã cho để có thể sử dụng được điều kiện của giả thiết.

Từ đó tính giá trị của biểu thức.

Chú ý: Để tính giá trị biểu thức tại \(x = {x_0}\) ta thay \(x = {x_0}\) vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

Author: Cô Minh Anh