Độ dài đường tròn, cung tròn

1. Các kiến thức cần nhớ

Công thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn)

Độ dài đường tròn, cung tròn

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\), độ dài \(\left( C \right)\) của đường tròn ( hay chu vi của đường tròn) là

\(C = 2\pi R\,\)hay \(C = \pi d\,\,\)với \(d = 2R\) là đường kính của \(\left( O \right)\) .

Công thức tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính $R$, độ dài $l$ của một cung \(n^\circ \) được tính theo công thức \(l = \frac{{\pi Rn}}{{180}}\).

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính độ dài đường tròn, cung tròn

Phương pháp: Sử dụng các công thức tính chu vi đường tròn và độ dài cung tròn.

Dạng 2: Bài toán tổng hợp

Phương pháp: Sử dụng linh hoạt các kiến thức đã học để tính góc ở tâm, bán kinh đường tròn. Từ đó tính được độ dài đường tròn và độ dài cung tròn.

Author: Cô Minh Anh