Posted in Giải toán lớp 11 Chương 4: Giới hạn

Giới hạn của dãy số

1. Dãy số có giới hạn 0 Định nghĩa: Ta nói dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) có giới hạn \(0\) nếu mọi số hạng của dãy…

Continue Reading Giới hạn của dãy số
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 4: Giới hạn

Một số phương pháp tính giới hạn dãy số

Dưới đây ta sẽ trình bày một số phương pháp tìm giới hạn các dãy số thường gặp: Dạng 1: Tính giới hạn dãy đa…

Continue Reading Một số phương pháp tính giới hạn dãy số
Posted in Chương 4: Giới hạn Giải toán lớp 11

Giới hạn của hàm số

1. Giới hạn của hàm số tại một điểm Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có giới hạn là số \(L\) khi \(x\) dần…

Continue Reading Giới hạn của hàm số
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 4: Giới hạn

Các dạng vô định

1. Dạng vô định \(\frac{0}{0}\) Bài toán: Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f\left( x \right)}}{{g\left( x \right)}}\) khi \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left(…

Continue Reading Các dạng vô định
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 4: Giới hạn

Hàm số liên tục

1. Kiến thức cần nhớ Định nghĩa 1: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên khoảng \(\left( {a;b} \right)\). Hàm số \(y…

Continue Reading Hàm số liên tục
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 4: Giới hạn

Ôn tập chương 4

I. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 1. Các giới hạn đặc biệt 2. Tổng cấp số nhân lùi vô hạn \(S = {u_1} + {u_1}q…

Continue Reading Ôn tập chương 4