Danh mục: Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Đại cương về hàm số

1. Kiến thức cần nhớ a. Định nghĩa Cho \(D \subset \mathbb{R},D \ne \emptyset \). Hàm số \(f\) xác định trên $D$ là một qui tắc đặt…

Continue Reading Đại cương về hàm số
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hàm số bậc nhất

1. Kiến thức cần nhớ a. Nhắc lại kiến thức hàm số bậc nhất – Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bằng…

Continue Reading Hàm số bậc nhất
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hàm số bậc hai

1. Hàm số bậc hai a. Định nghĩa – Hàm số bậc hai là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng \(y =…

Continue Reading Hàm số bậc hai
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Phương pháp giải các bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất

1. Hàm số cho dưới dạng khoảng – Là hàm số có dạng: \(y = \left\{ \begin{array}{l}f\left( x \right)\,\,\,khi\,\,\,x \in D\\g\left( x \right)\,\,\,khi\,\,\,x \in D’\end{array}…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai

Dưới đây là một số dạng toán thường gặp liên quan đến hàm số bậc hai Dạng 1: Tìm điều kiện tham số để đồ…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Ôn tập chương 2 toán lớp 10

I. HÀM SỐ 1. Định nghĩa Cho \(D \subset \mathbb{R},\,\,D \ne \emptyset \). Hàm số \(f\)  xác định trên $D$ là một qui tắc đặt tương ứng…

Continue Reading Ôn tập chương 2 toán lớp 10