Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số và đồ thị hàm số

1. Các kiến thức cần nhớ Khái niệm hàm số +) Nếu đại lượng $y$ phụ thuộc vào đại lượng thay đổi $x$ sao cho…

Continue Reading Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số và đồ thị hàm số
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa hàm số bậc nhất: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức $y =…

Continue Reading Hàm số bậc nhất
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Đồ thị hàm số y=ax + b

1. Các kiến thức cần nhớ Đồ thị hàm số $y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)$ Đồ thị hàm số $y =…

Continue Reading Đồ thị hàm số y=ax + b
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Vị trí tương đối của hai đường thẳng

1. Các kiến thức cần nhớ Vị trí tương đối của hai đường thẳng: Cho hai đường thẳng $d:y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0}…

Continue Reading Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Hệ số góc của đường thẳng

1. Các kiến thức cần nhớ Hệ số góc của đường thẳng Cho đường thẳng \(d\) có phương trình \(y = ax + b\,\left( {a…

Continue Reading Hệ số góc của đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Ôn tập chương 2 toán lớp 9

1. Hàm số + Nếu đại lượng $y$ phụ thuộc vào đại lượng $x$ sao cho với mỗi giá trị của $x$ ta luôn xác…

Continue Reading Ôn tập chương 2 toán lớp 9