Posted in Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Giải toán lớp 11

Các hàm số lượng giác

1. Hàm số tuần hoàn Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có TXĐ \(D\) được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số…

Continue Reading Các hàm số lượng giác
Posted in Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Giải toán lớp 11

Phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình lượng giác cơ bản a) Phương trình \(\sin x = m\).  Nếu \(\left| m \right| > 1\) thì phương trình vô nghiệm….

Continue Reading Phương trình lượng giác cơ bản
Posted in Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Giải toán lớp 11

Một số phương trình lượng giác thường gặp

1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Phương pháp chung: Bước 1: Biến đổi các phương…

Continue Reading Một số phương trình lượng giác thường gặp
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương 1 – Toán 11

I. CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1. Hàm số tuần hoàn Hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên tập hợp $D$ gọi là tuần hoàn nếu…

Continue Reading Ôn tập chương 1 – Toán 11