Hàm số lượng giác

Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số

Dạng 2: Tìm chu kì của hàm số

Dạng 3: Tìm GTLN, GTNN của hàm số lượng giác