Danh mục: Chương 2: Hàm số và đồ thị

Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Đại lượng tỉ lệ thuận

I. Các kiến thức cần nhớ  Định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận + Nếu đại lượng $y$  liên hệ với đại lượng $x$  theo…

Continue Reading Đại lượng tỉ lệ thuận
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Đại lượng tỉ lệ nghịch

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa tỉ lệ nghịch + Nếu đại lượng $y$ liên hệ với đại lượng $x$ theo công thức…

Continue Reading Đại lượng tỉ lệ nghịch
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Hàm số. Mặt phẳng tọa độ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa hàm số Nếu đại lượng $y$  phụ thuộc vào đại lượng thay đổi $x$  sao cho với…

Continue Reading Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Đồ thị hàm số

I. Các kiến thức cần nhớ Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) + Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x…

Continue Reading Đồ thị hàm số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị toán lớp 7

1. Đại lượng tỉ lệ thuận a) Định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận + Nếu đai lượng $y$  liên hệ với đại lượng $x$ …

Continue Reading Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị toán lớp 7