Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax$^2$

1. Các kiến thức cần nhớ Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số $y = a{x^2}\,\,\left( {a \ne 0} \right)$ +) Nếu \(a…

Continue Reading Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax$^2$
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn – Phương trình bậc hai một ẩn ( hay gọi tắt…

Continue Reading Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Công thức nghiệm thu gọn

1. Các kiến thức cần nhớ Nhắc lại công thức nghiệm của phương trình bậc hai Xét phương trình bậc hai $a{x^2} + bx +…

Continue Reading Công thức nghiệm thu gọn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

1. Các kiến thức cần nhớ Hệ thức Vi-ét Cho phương trình bậc hai $a{x^2} + bx + c = 0\,(a \ne 0).$ Nếu \({x_1},{x_2}\)…

Continue Reading Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình quy về phương trình bậc hai

1. Các kiến thức cần nhớ a. Phương trình trùng phương +)  Phương trình trùng phương là phương trình có dạng   $a{x^4} + b{x^2} +…

Continue Reading Phương trình quy về phương trình bậc hai
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Sự tương giao giữa đường thẳng và Parabol

1. Các kiến thức cần nhớ Sự tương giao giữa đường thẳng $d:y = mx + n$ và parabol $\left( P \right):y = a{x^2}$$\left( {a…

Continue Reading Sự tương giao giữa đường thẳng và Parabol
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

1. Các kiến thức cần nhớ Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình Bước 1. Lập phương trình: Chọn ẩn số và…

Continue Reading Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Hệ phương trình đối xứng

1. Các kiến thức cần nhớ a. Hệ phương trình đối xứng loại $1$ + Một hệ phương trình ẩn $x,y$ được gọi là hệ…

Continue Reading Hệ phương trình đối xứng
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Ôn tập chương 4 toán lớp 9

1. Hàm số \(y = a{x^2}\left( {a \ne 0} \right)\) a. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số Cho hàm số $y =…

Continue Reading Ôn tập chương 4 toán lớp 9