Danh mục: Chương 3: Hình học

Posted in Giải toán lớp 5 Chương 3: Hình học

Hình tam giác. Diện tích hình tam giác

1. Hình tam giác a) Cấu trúc b) Các loại hình tam giác c) Cách xác định đáy và đường cao của hình tam giác…

Continue Reading Hình tam giác. Diện tích hình tam giác
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 3: Hình học

Hình thang. Diện tích hình thang

1. Hình thang a) Cấu trúc Hình thang \(ABCD\) có: – Cạnh đáy \(AB\) và cạnh đáy \(DC\). Cạnh bên \(AD\) và cạnh bên \(BC\)….

Continue Reading Hình thang. Diện tích hình thang
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 3: Hình học

Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn

1. Hình tròn. Đường tròn 2. Chu vi hình tròn Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với…

Continue Reading Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 3: Hình học

Diện tích hình tròn

1. Diện tích hình tròn Quy tắc: Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số \(3,14\)….

Continue Reading Diện tích hình tròn
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 3: Hình học

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

1. Hình hộp chữ nhật –  Hình hộp chữ nhật  được vẽ như sau: –  Hình hộp chữ nhật có sáu mặt (như hình vẽ):…

Continue Reading Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 3: Hình học

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

1. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật a) Định nghĩa – Diện tích xung quanh của hình…

Continue Reading Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 3: Hình học

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

1. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương a) Định nghĩa – Diện tích xung quanh của hình lập…

Continue Reading Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 3: Hình học

Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối

1. Thể tích của một hình 2. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn…

Continue Reading Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 3: Hình học

Thể tích hình hộp chữ nhật

1. Thể tích hình hộp chữ nhật Quy tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi…

Continue Reading Thể tích hình hộp chữ nhật