Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Ôn tập chương 5

I. HÌNH ĐA DIỆN, KHỐI ĐA DIỆN 1. Khái niệm về hình đa diện Hình đa diện (gọi tắt là đa diện) $(H)$ là hình được…

Continue Reading Ôn tập chương 5
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối hộp)

1. Kiến thức cần nhớ Thể tích khối hộp, khối lăng trụ Thể tích khối hộp chữ nhật: \(V = abc\) với \(a,b,c\) là ba…

Continue Reading Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối hộp)
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối chóp)

1. Kiến thức cần nhớ a) Thể tích khối chóp – Thể tích khối chóp: \(V = \frac{1}{3}Sh\) với \(S\) là diện tích đáy, \(h\)…

Continue Reading Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối chóp)
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khối đa diện đều. Phép vị tự

1. Phép vị tự – Định nghĩa: Cho số \(k \ne 0\) không đổi và một điểm \(O\) cố định. Phép biến hình trong không…

Continue Reading Khối đa diện đều. Phép vị tự
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khái niệm về khối đa diện (sự bằng nhau của các khối đa diện)

1. Phép đối xứng qua mặt phẳng Định nghĩa: Phép đối xứng qua mặt phẳng \(\left( P \right)\) là phép biến hình biến mỗi điểm…

Continue Reading Khái niệm về khối đa diện (sự bằng nhau của các khối đa diện)
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khái niệm về khối đa diện

1. Khái niệm khối đa diện a) Hình đa diện Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác…

Continue Reading Khái niệm về khối đa diện