Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Ôn tập chương 3

1. Nguyên hàm a) Khái niệm Nếu $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của $f\left( x \right)$ trên $K$ thì họ nguyên hàm của…

Continue Reading Ôn tập chương 3
Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Ứng dụng tích phân trong hình học (thể tích vật thể)

Dạng 1: Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y=f(x), trục Ox…

Continue Reading Ứng dụng tích phân trong hình học (thể tích vật thể)
Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Ứng dụng tích phân trong hình học (diện tích hình phẳng)

1. Kiến thức cần nhớ – Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\), trục \(Ox\) và…

Continue Reading Ứng dụng tích phân trong hình học (diện tích hình phẳng)
Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Tích phân (phương pháp từng phần)

1. Kiến thức cần nhớ Công thức tích phân từng phần: \(\int\limits_a^b {udv} = \left. {\left( {uv} \right)} \right|_a^b – \int\limits_a^b {vdu} \) Ví dụ:…

Continue Reading Tích phân (phương pháp từng phần)
Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Tích phân (phương pháp đổi biến)

1. Kiến thức cần nhớ – Vi phân: \(\begin{array}{l}t = u\left( x \right) \Rightarrow dt = u’\left( x \right)dx\\u\left( t \right) = v\left( x \right)…

Continue Reading Tích phân (phương pháp đổi biến)
Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Tích phân các hàm số cơ bản

1. Tính tích phân sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản Khi tính tích phân các hàm số cơ bản (đa thức, lượng giác, mũ,…)…

Continue Reading Tích phân các hàm số cơ bản
Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Tích phân (Khái niệm và tính chất)

1. Khái niệm tích phân Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ {a;b} \right],F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của…

Continue Reading Tích phân (Khái niệm và tính chất)
Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Nguyên hàm (phương pháp từng phần)

1. Kiến thức cần nhớ Công thức nguyên hàm từng phần: \(\int {udv} = uv – \int {vdu} \) 2. Bài toán Tính nguyên hàm…

Continue Reading Nguyên hàm (phương pháp từng phần)
Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Nguyên hàm (phương pháp đổi biến)

1. Kiến thức cần nhớ – Vi phân: \(\begin{array}{l}t = u\left( x \right) \Rightarrow dt = u’\left( x \right)dx\\u\left( t \right) = v\left( x \right)…

Continue Reading Nguyên hàm (phương pháp đổi biến)
Posted in Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Giải toán lớp 12

Nguyên hàm

1. Kiến thức cần nhớ + Định nghĩa: \(\int {f(x)dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)} \) + Tính chất: \(\int {f'(x)dx =…

Continue Reading Nguyên hàm