Danh mục: Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Tập hợp, phần tử của tập hợp

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tập hợp Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. Ta…

Continue Reading Tập hợp, phần tử của tập hợp
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Tập hợp các số tự nhiên

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tập hợp các số tự nhiên Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là $N$ , tập…

Continue Reading Tập hợp các số tự nhiên
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Số phần tử của một tập hợp Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều…

Continue Reading Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Phép cộng và phép nhân

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Phép cộng $a + b = c$ (số hạng) + (số hạng) = (tổng) 2. Phép nhân $a.b…

Continue Reading Phép cộng và phép nhân
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Phép trừ và phép chia

I. Các kiến thức cần nhớ Phép trừ Cho hai số tự nhiên $a$  và $b,$  nếu có số tự nhiên $x$  sao cho $b…

Continue Reading Phép trừ và phép chia
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Lũy thừa bậc $n$ của $a$ là tích của $n$ thừa…

Continue Reading Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Thứ tự thực hiện phép tính

I. Các kiến thức cần nhớ Thứ tự thực hiện phép tính a) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc + Nếu phép tính…

Continue Reading Thứ tự thực hiện phép tính
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Tính chất chia hết của một tổng

I. Các kiến thức cần nhớ Tính chất chia hết của một tổng – Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của một tổng…

Continue Reading Tính chất chia hết của một tổng
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9

I. Các kiến thức cần nhớ Dấu hiệu chia hết cho $2, 3, 5, 9$ Ví dụ: + Số $234;1236…$ có các chữ số tận…

Continue Reading Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Ước và bội

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Ước và bội Nếu có số tự nhiên $a$  chia hết cho số tự nhiên $b$  thì ta…

Continue Reading Ước và bội