Danh mục: Chương 6: Ôn tập

Posted in Giải toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên

1. Dãy số tự nhiên a) Dãy số tự nhiên – Các số: \(0\,\,;\,\,1\,\,;\,\,2\,\,;\,\,3\,\,;\,\,…\,\,;\,\,9\,\,;\,\,10\,\,;\,\,…\,\,;\,\,100\,\,;\,\,…\,\,;\,\,1000\,\,;\,\,…\) là các số tự nhiên. – Các số tự nhiên sắp xếp…

Continue Reading Ôn tập về số tự nhiên
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số

1. Khái niệm về phân số Khái niệm phân số: Phân số bao gồm có tử số và mẫu số, trong đó tử số là…

Continue Reading Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về đại lượng

1.  Bảng đơn vị đo khối lượng 2. Giây – Thế kỉ – \(1\) giờ \( = 60\) phút – \(1\) phút \( = 60\)…

Continue Reading Ôn tập về đại lượng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về hình học

1. Hai đường thẳng vuông góc 2. Hai đường thẳng song song 3. Hình bình hành. Diện tích hình bình hành a) Hình bình hành…

Continue Reading Ôn tập về hình học
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về tìm số trung bình cộng

1. Tìm số trung bình cộng Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng…

Continue Reading Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số: Số lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\, 2\) Số bé \(=\) (Tổng…

Continue Reading Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và…

Continue Reading Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó