Danh mục: Chương 4: Phân số – các phép tính với phân số. hình thoi

Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

Hình bình hành – Diện tích hình bình hành

1. Hình bình hành Hình bình hành ABCD có: – AB và CD là hai cạnh đối diện; AD và BC là hai cạnh đối…

Continue Reading Hình bình hành – Diện tích hình bình hành
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

Phân số

1. Phân số Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành \(6\) phần bằng…

Continue Reading Phân số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

Phân số và phép chia số tự nhiên

1. Phân số và phép chia số tự nhiên a) Có \(8\) quả cam, chia đều cho \(4\) Mỗi em được: \(8:4 = 2\) (quả cam)…

Continue Reading Phân số và phép chia số tự nhiên
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số

1.  Phân số bằng nhau a) Có hai băng giấy bằng nhau. b) Nhận xét: $\frac{3}{4} = \frac{{3 \times 2}}{{4 \times 2}} = \frac{6}{8}$ và        …

Continue Reading Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

Quy đồng mẫu số các phân số

1. Cách quy đồng mẫu số các phân số a) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau: – Lấy tử…

Continue Reading Quy đồng mẫu số các phân số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

So sánh hai phân số

1. So sánh các phân số cùng mẫu số Quy tắc: Trong hai phân số có cùng mẫu số: +) Phân số nào có tử số…

Continue Reading So sánh hai phân số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

Phép cộng phân số

1.  Phép cộng hai phân số a) Phép cộng hai phân số có cùng mẫu số Quy tắc: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu…

Continue Reading Phép cộng phân số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

Phép trừ phân số

1.  Phép trừ hai phân số a) Phép trừ hai phân số có cùng mẫu số Quy tắc: Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu…

Continue Reading Phép trừ phân số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

Phép nhân phân số

1. Phép nhân phân số Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số….

Continue Reading Phép nhân phân số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. hình thoi

Phép chia phân số

1. Phép chia phân số a) Phân số đảo ngược Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số…

Continue Reading Phép chia phân số