Danh mục: Chương 3: Phân số

Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Mở rộng khái niệm phân số Người ta gọi \(\frac{a}{b}\)  với \(a,b \in Z;b \ne 0\) là một…

Continue Reading Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Tính chất cơ bản của phân số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tính chất cơ bản của phân số + Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân…

Continue Reading Tính chất cơ bản của phân số
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Các bước quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu số dương Muốn quy đồng mẫu nhiều…

Continue Reading Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Phép cộng phân số và tính chất cơ bản

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Cộng hai phân số cùng mẫu Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và…

Continue Reading Phép cộng phân số và tính chất cơ bản
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Phép trừ phân số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Số đối Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng $0.$ Kí hiệu số đối…

Continue Reading Phép trừ phân số
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Phép nhân phân số và tính chất cơ bản

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Qui tắc nhân hai phân số + Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với…

Continue Reading Phép nhân phân số và tính chất cơ bản
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Phép chia phân số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Số nghịch đảo Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng $1.$ Ví…

Continue Reading Phép chia phân số
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Hỗn số, số thập phân, phần trăm

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Hỗn số + Nếu phân số dương lớn hơn $1,$ ta có thể viết nó dưới dạng hỗn…

Continue Reading Hỗn số, số thập phân, phần trăm
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 3: Phân số

Ba bài toán cơ bản của phân số

I. Các kiến thức cần nhớ Bài toán 1: Tìm giá trị phân số của một số cho trước Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của số \(b\)…

Continue Reading Ba bài toán cơ bản của phân số
Posted in Chương 3: Phân số Giải toán lớp 6

Ôn tập chương 3: Phân số toán lớp 6

1. Phân số a. Định nghĩa phân số Người ta gọi \(\frac{a}{b}\)  với \(a,b \in Z;b \ne 0\) là một phân số, \(a\) là tử…

Continue Reading Ôn tập chương 3: Phân số toán lớp 6