Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Mở đầu về phép biến hình

1. Định nghĩa Phép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi điểm \(M\) thuộc mặt phẳng, xác định được một…

Continue Reading Mở đầu về phép biến hình
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép tịnh tiến

1. Định nghĩa Phép đặt tương ứng mỗi điểm \(M\) với một điểm \(M’\) sao cho \(\overrightarrow {MM’}  = \overrightarrow u \) (\(\overrightarrow u \)…

Continue Reading Phép tịnh tiến
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép đối xứng trục

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa – Hai điểm \(M,M’\) được gọi là đối xứng nhau qua đường thẳng \(a\) nếu \(a\) là…

Continue Reading Phép đối xứng trục
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép đối xứng tâm

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa – Cho điểm \(I\). Phép biến hình biến điểm \(I\) thành chính nó và biến mỗi điểm…

Continue Reading Phép đối xứng tâm
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép quay

1. Định nghĩa Cho điểm \(O\) và góc lượng giác \(\alpha \). Phép biến hình biến \(O\) thành chính nó và biến mỗi điểm \(M…

Continue Reading Phép quay
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép vị tự

1. Định nghĩa Cho điểm \(I\) và một số thực \(k \ne 0\). Phép biến hình biến mỗi điểm \(M\) thành điểm \(M’\) sao cho…

Continue Reading Phép vị tự
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép đồng dạng

1. Định nghĩa Phép biến hình \(F\) được gọi là phép đồng dạng tỉ số \(k\left( {k > 0} \right)\) nếu với hai điểm \(M,N\)…

Continue Reading Phép đồng dạng
Posted in Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Giải toán lớp 11

Ôn tập phép biến hình

1. Phép biến hình – Điểm \(M’\) gọi là ảnh của điểm \(M\) qua phép biến hình \(F\) , hay \(M\) là điểm tạo ảnh…

Continue Reading Ôn tập phép biến hình