Danh mục: Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Tìm một số hạng trong một tổng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:Tìm x – Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng…

Continue Reading Tìm một số hạng trong một tổng
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Số tròn chục trừ đi một số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading Số tròn chục trừ đi một số
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

11 trừ đi một số: 11 – 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 11 trừ đi một số: 11 – 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

31 – 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 31 – 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

51 – 15

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 51 – 15
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

12 trừ đi một số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 12 trừ đi một số
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

32 – 8

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 32 – 8
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

52 – 28

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 52 – 28
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Tìm số bị trừ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tìm số bị trừ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với…

Continue Reading Tìm số bị trừ
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

13 trừ đi một số : 13 – 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 13 trừ đi một số : 13 – 5