Danh mục: Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Một số khái niệm phương trình đường thẳng

1. Vectơ pháp tuyến và véc tơ chỉ phương của đường thẳng  Định nghĩa: Cho đường thẳng \(\Delta \) – Vectơ \(\overrightarrow n  \ne \overrightarrow 0…

Continue Reading Một số khái niệm phương trình đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Các phương pháp viết phương trình đường thẳng

1. Kiến thức cần nhớ a) Phương trình tổng quát Cho đường thẳng \(\Delta \) đi qua \({M_0}({x_0};{y_0})\) và có VTPT \(\overrightarrow n = (a;b)\)….

Continue Reading Các phương pháp viết phương trình đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Khoảng cách và góc

1. Góc giữa hai đường thẳng Cho hai đường thẳng ${\Delta _1}:{a_1}x + {b_1}y + {c_1} = 0$ có VTPT \(\overrightarrow {{n_1}} = \left( {{a_1};{b_1}}…

Continue Reading Khoảng cách và góc
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương trình đường tròn

1. Phương trình đường tròn – Phương trình đường tròn $\left( C \right)$ tâm \(I\left( {a;b} \right)\), bán kính $R$ là:\({(x – a)^2} + {(y…

Continue Reading Phương trình đường tròn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn

1. Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn Cho đường tròn \(\left( C \right)\) có tâm \(O\), bán kính \(R\) và đường…

Continue Reading Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn
Posted in Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giải toán lớp 10

Elip

1. Định nghĩa Cho hai điểm cố định \({F_1},\,\,{F_2}\) với \({F_1}{F_2} = 2c\left( {c > 0} \right)\) và hằng số \(a > c\). Elip $(E)$…

Continue Reading Elip
Posted in Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giải toán lớp 10

Hypebol

1. Định nghĩa Cho hai điểm cố định \({F_1},\,\,{F_2}\) với \({F_1}{F_2} = 2c\left( {c > 0} \right)\) và hằng số \(a < c\). Hypebol là…

Continue Reading Hypebol