Danh mục: Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Đại cương về phương trình

1. Khái niệm phương trình a) Phương trình một ẩn Phương trình ẩn \(x\) là mệnh đề chứa biến có dạng $f\left( x \right) =…

Continue Reading Đại cương về phương trình
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

1. Phương trình bậc nhất \(ax + b = 0\) +) \(a \ne 0\) thì phương trình có nghiệm duy nhất \(x = – \frac{b}{a}\)…

Continue Reading Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Phương pháp giải một số phương trình bậc ba, bậc bốn quy về bậc nhất, bậc hai

1. Phương trình trùng phương – Là phương trình có dạng \(a{x^4} + b{x^2} + c = 0\left( {a \ne 0} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( * \right)\) –…

Continue Reading Phương pháp giải một số phương trình bậc ba, bậc bốn quy về bậc nhất, bậc hai
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức Phương pháp: – Bước 1: Đặt điều kiện xác định: +) \(\frac{{f\left( x \right)}}{{g\left( x \right)}}\) xác…

Continue Reading Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Phương trình chứa căn

1. Phương trình chứa căn cơ bản +) \(\sqrt {f\left( x \right)}  = g\left( x \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}g\left( x \right) \ge 0\\f\left( x \right)…

Continue Reading Phương trình chứa căn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\\a’x + b’y…

Continue Reading Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt

1. Hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai Dạng tổng quát: \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\\d{x^2}…

Continue Reading Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt