Danh mục: Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Định lý 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Ví dụ: \(\Delta…

Continue Reading Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác Trong một tam giác, độ dài…

Continue Reading Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Nhắc lại: Đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối đỉnh và trung điểm cạnh đối diện….

Continue Reading Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tính chất tia phân giác của một góc Định lí 1: Điểm nằm trên tia phân giác của một…

Continue Reading Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Tính chất đường trung trực của tam giác

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Định nghĩa: Đường trung trực của một đoạn thẳng là…

Continue Reading Tính chất đường trung trực của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Tính chất ba đường cao của tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Định lí 1: Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trực…

Continue Reading Tính chất ba đường cao của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Ôn tập chương 7 toán lớp 7

1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Định lí: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn…

Continue Reading Ôn tập chương 7 toán lớp 7