Danh mục: Chương 2: Số nguyên

Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Tập hợp các số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tập hợp các số nguyên – Trong đời sống hàng ngày người ta dùng các số mang dấu…

Continue Reading Tập hợp các số nguyên
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ 1. So sánh hai số nguyên – So sánh hai số nguyên $a$  và $b:$  $a < b$ khi…

Continue Reading Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Cộng hai số nguyên cùng dấu

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu – Cộng hai số nguyên cùng dấu: ta cộng hai…

Continue Reading Cộng hai số nguyên cùng dấu
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Cộng hai số nguyên khác dấu

1. Các kiến thức cần nhớ  Cộng hai số nguyên khác dấu + Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm…

Continue Reading Cộng hai số nguyên khác dấu
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Tính chất của phép cộng các số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ Tính cất của phép cộng các số nguyên + Tính chất giao hoán : $a + b = b…

Continue Reading Tính chất của phép cộng các số nguyên
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Phép trừ hai số nguyên

1. Các kiến thức cần nhớ Phép trừ hai số nguyên Muốn trừ số nguyên $a$ cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$ với số…

Continue Reading Phép trừ hai số nguyên
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Qui tắc dấu ngoặc

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Qui tắc phá ngoặc +) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước, ta phải đổi dấu…

Continue Reading Qui tắc dấu ngoặc
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Qui tắc chuyển vế

1. Các kiến thức cần nhớ Qui tắc chuyển vế Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức,…

Continue Reading Qui tắc chuyển vế
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Nhân hai số nguyên và tính chất

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai…

Continue Reading Nhân hai số nguyên và tính chất
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên

Bội và ước của một số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa bội và ước của một số nguyên Cho $a,b \in Z$ và $b \ne 0.$ Nếu…

Continue Reading Bội và ước của một số nguyên