Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Ôn tập chương 4

1. Khái niệm số phức +) Tập hợp số phức: $\mathbb{C}$ +) Số phức (dạng đại số) : $z = a + bi$ ($a,b \in…

Continue Reading Ôn tập chương 4
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Dạng lượng giác của số phức

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa Acgumen của số phức. – Điểm \(M \ne O\) biểu diễn số phức \(z = a +…

Continue Reading Dạng lượng giác của số phức
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán tìm min, max liên quan đến số phức

1. Kiến thức cần nhớ – Mô đun của số phức \(z = a + bi\) là \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}}…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán tìm min, max liên quan đến số phức
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức

1. Kiến thức cần nhớ Điểm \(M\left( {a;b} \right)\) biểu diễn số phức \(z = a + bi\). 2. Một số dạng toán thường gặp…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Phương trình bậc hai với hệ số thực (căn bậc hai của số phức)

1. Kiến thức cần nhớ a) Căn bậc hai của số phức. – Số phức \(w = x + yi\left( {x,y \in R} \right)\) là…

Continue Reading Phương trình bậc hai với hệ số thực (căn bậc hai của số phức)
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Số phức và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức

1. Kiến thức cần nhớ a) Số phức Số phức \(z\) là một biểu thức có dạng \(z = a + bi\) trong đó \(a,b\)…

Continue Reading Số phức và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức