Danh mục: Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức có chứa một chữ Ví dụ: Lan có \(3\) quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển…

Continue Reading Biểu thức có chứa một chữ
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Các số có sáu chữ số

1. Đơn vị – Chục – Trăm 2. Nghìn – Chục nghìn – Trăm nghìn Viết số: \(432\,\,516\). Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn,…

Continue Reading Các số có sáu chữ số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số

1. Hàng và lớp Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị. Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp…

Continue Reading Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Triệu và lớp triệu

1. Triệu và lớp triệu \(10\) trăm nghìn gọi là \(1\) triệu, viết là: \(1\,\,000\,\,000\). \(10\) triệu gọi là \(1\) chục triệu, viết là: \(10\,\,000\,\,000\). \(10\) chục…

Continue Reading Triệu và lớp triệu
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

I) Dãy số tự nhiên 1. a) Các số: \(0\,\,;\,\,1\,\,;\,\,2\,\,;\,\,3\,\,;\,\,…\,\,;\,\,9\,\,;\,\,10\,\,;\,\,…\,\,;\,\,100\,\,;\,\,…\,\,;\,\,1000\,\,;\,\,…\) là các số tự nhiên. Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến…

Continue Reading Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

1. So sánh các số tự nhiên a) Trong hai số tự nhiên: – Số nào có nhiều chữ số hơn thì số kia lớn…

Continue Reading So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng

1. Yến, tạ, tấn. Đề-ca-gam, héc-tô-gam –  Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng…

Continue Reading Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Giây, thế kỉ

1. Giây ${\bf{1}}$ giờ $ = {\rm{ }}{\bf{60}}$ phút ${\bf{1}}$ phút $ = {\rm{ }}{\bf{60}}$ giây 2. Thế kỉ ${\bf{1}}$ thế kỉ $ = {\rm{ }}{\bf{100}}$ năm – Từ…

Continue Reading Giây, thế kỉ
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Tìm số trung bình cộng

1. Tìm số trung bình cộng Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất \(6\) lít  dầu, rót vào can thứ hai \(4\) lít dầu. Hỏi…

Continue Reading Tìm số trung bình cộng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Biểu đồ

Ví dụ về hai loại biểu đồ: Ví dụ 1: Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình: Biểu đồ này có…

Continue Reading Biểu đồ