Tag: 20000 câu trắc nghiệm địa lý

Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất là A. Lào. B.Đông Ti-mo. C. Mi-an-ma. D.Thái Lan. Gợi ý câu trả lời…

Continue Reading Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở

Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở A. Mật độ dân số cao hơn mức trung bình của…

Continue Reading Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Địa điểm Pa-đăng có khí hậu

Câu hỏi: Địa điểm Pa-đăng có khí hậu A. Ôn đới. B. Cận nhiệt đới. C. Nhiệt đới. D. Xích đạo. Gợi ý câu trả…

Continue Reading Câu hỏi: Địa điểm Pa-đăng có khí hậu
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là

Câu hỏi: Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là A. Gia-va. B. Lu-xôn. C. Xu-ma-tra….

Continue Reading Câu hỏi: Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Địa điểm Y-an-gun có kiểu khí hậu

Câu hỏi: Địa điểm Y-an-gun có kiểu khí hậu A. Nhiệt đới gió mùa. B. Cận xích đạo. C. Ôn đới gió mùa. D. Nhiệt…

Continue Reading Câu hỏi: Địa điểm Y-an-gun có kiểu khí hậu
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là A. Phát triển thủy điện. B. Phát triển lâm…

Continue Reading Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào?

Câu hỏi: Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào? A. Đồng bằng châu thổ rộng lớn. B. Núi và cao…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào?
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây?

Câu hỏi: Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây? A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. B. Thái Bình…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây?
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do

Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do A. có nhiều tài nguyên rừng. B. giàu có về tài nguyên khoáng…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây?

Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây? A. Than, dầu mỏ, khí đốt, thiếc, vàng. B. Dầu…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây?