Thẻ: 9999 câu trắc nghiệm hóa học

Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Nung 26,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín không có không khí, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và 4,48 lít khí Z có tỷ khối so với H2 là 22,5 (giả sử NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm t mol NaNO3 và 0,32 mol H2SO4 (loãng) thu được dung dịch chỉ chứa m gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí T chứa hai khí có tỷ khối so với ${{H}_{2}}$ là 8, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Giá trị của m là

Câu hỏi: Nung 26,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín không có không khí, sau khi các phản…

Continue Reading Câu hỏi: Nung 26,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín không có không khí, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và 4,48 lít khí Z có tỷ khối so với H2 là 22,5 (giả sử NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm t mol NaNO3 và 0,32 mol H2SO4 (loãng) thu được dung dịch chỉ chứa m gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí T chứa hai khí có tỷ khối so với ${{H}_{2}}$ là 8, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Giá trị của m là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Tiến hành thí nghiệm phản ứng màu biure

Câu hỏi: Tiến hành thí nghiệm phản ứng màu biure Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10%, 1ml dung dịch…

Continue Reading Câu hỏi: Tiến hành thí nghiệm phản ứng màu biure