Danh mục: Chương 5: Thống kê

Posted in Giải toán lớp 10 Chương 5: Thống kê

Các số đặc trưng trong thống kê

1. Các công thức tính phương sai Giá trị trung bình: \(\overline x = \frac{1}{n}\left( {{n_1}{x_1} + {n_2}{x_2} + … + {n_k}{x_k}} \right)\) *) Trường…

Continue Reading Các số đặc trưng trong thống kê