Danh mục: Chương 5: Tỉ số – một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Posted in Giải toán lớp 4 Chương 5: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Giới thiệu tỉ số

Ví dụ 1: Một đội xe tải có \(5\) xe tải và \(7\) xe khách. Ta nói: Tỉ số của số xe tải và số xe…

Continue Reading Giới thiệu tỉ số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 5: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Tổng của hai số là \(96\). Tỉ số của hai số đó là \(\frac{3}{5}\). Tìm hai số đó. Bài giải Ta có sơ…

Continue Reading Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 5: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Hiệu của hai số là \(24\). Tỉ số của hai số đó là \(\frac{3}{5}\). Tìm hai số đó. Bài giải Ta có sơ…

Continue Reading Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 5: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ bản đồ – Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ lệ bản đồ Ở góc phía dưới của bản đồ nước Việt Nam có ghi: Tỉ lệ \(1:\,\,10\,\,000\,\,000\). Tỉ lệ đó là tỉ…

Continue Reading Tỉ lệ bản đồ – Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ