Danh mục: chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Posted in chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng Giải toán lớp 10

Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ

1. Định nghĩa Trên nửa đường tròn đơn vị tâm \(O\), ta xác định điểm $M$ sao cho \(\alpha  = \widehat {xOM}\left( {{0^0} \le \alpha …

Continue Reading Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ
Posted in Giải toán lớp 10 chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Tích vô hướng của hai véc tơ

1. Định nghĩa a) Góc giữa hai vectơ Cho hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) đều khác \(\overrightarrow 0 \). Khi đó:…

Continue Reading Tích vô hướng của hai véc tơ
Posted in Giải toán lớp 10 chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

1. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng Cho hai vectơ \(\overrightarrow a = ({x_1};{y_1})\) và \(\overrightarrow b = ({x_2};{y_2})\). Khi đó \(\overrightarrow a…

Continue Reading Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
Posted in Giải toán lớp 10 chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Hệ thức lượng trong tam giác

1. Định lí côsin Trong tam giác \(ABC\) với \(BC = a,\,\,AC = b\) và \(AB = c\). Ta có : \(\begin{array}{l}{a^2} = {b^2} +…

Continue Reading Hệ thức lượng trong tam giác