Posted in Giải toán lớp 11 Chương 2: Tổ hợp xác suất

Hai quy tắc đếm cơ bản

1. Quy tắc cộng Có \(k\) phương án \({A_1},{A_2},{A_3},…,{A_k}\) để thực hiện công việc. Trong đó: – Có \({n_1}\) cách thực hiện phương án \({A_1}\),…

Continue Reading Hai quy tắc đếm cơ bản
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 2: Tổ hợp xác suất

Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

I. Bài toán đếm 1. Kiến thức cần nhớ – Số các hoán vị của \(n\) phần tử: \({P_n} = n!\) – Số các chỉnh…

Continue Reading Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 2: Tổ hợp xác suất

Nhị thức Niu-tơn

1. Kiến thức cần nhớ – Công thức nhị thức Niu-tơn: \({\left( {a + b} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k{a^{n – k}}{b^k}} \) \(=…

Continue Reading Nhị thức Niu-tơn
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 2: Tổ hợp xác suất

Biến cố và xác suất của biến cố

1. Phép thử ngẫu nhiên Là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất…

Continue Reading Biến cố và xác suất của biến cố
Posted in Chương 2: Tổ hợp xác suất Giải toán lớp 11

Các quy tắc tính xác suất

1. Quy tắc cộng xác suất Hai biến cố \(A,B\) được gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra thì biến cố kia…

Continue Reading Các quy tắc tính xác suất
Posted in Chương 2: Tổ hợp xác suất Giải toán lớp 11

Biến ngẫu nhiên rời rạc

1. Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên Biến ngẫu nhiên \(X\) nhận các giá trị \({x_1},{x_2},…,{x_n}\) với các xác suất tương ứng…

Continue Reading Biến ngẫu nhiên rời rạc
Posted in Chương 2: Tổ hợp xác suất Giải toán lớp 11

Ôn tập chương 2

I. CÁC QUY TẮC ĐẾM 1. Quy tắc cộng a) Định nghĩa Xét một công việc \(H\). Giả sử \(H\) có \(k\) phương án \({H_1},{H_2},…,{H_k}\)…

Continue Reading Ôn tập chương 2