Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Véc tơ trong không gian

1. Kiến thức cần nhớ a) Véc tơ trong không gian. Cho các véc tơ tùy ý \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) và \(k,l…

Continue Reading Véc tơ trong không gian
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Hai đường thẳng vuông góc

1. Định nghĩa a) Véc tơ chỉ phương của đường thẳng Véc tơ \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \) là VTCP của \(d\) nếu giá của…

Continue Reading Hai đường thẳng vuông góc
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

1. Định nghĩa Một đường thẳng \(d\) được gọi là vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right)\) nếu nó vuông góc với mọi đường…

Continue Reading Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

1. Kiến thức cần nhớ Định nghĩa: – Nếu đường thẳng \(a\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right)\) thì ta nói góc giữa…

Continue Reading Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Thiết diện và các bài toán liên quan

Bài toán: Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) đi qua điểm \(O\) và vuông góc với…

Continue Reading Thiết diện và các bài toán liên quan
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Hai mặt phẳng vuông góc

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng \({90^0}\). Kí hiệu…

Continue Reading Hai mặt phẳng vuông góc
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Góc giữa hai mặt phẳng

1. Định nghĩa Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. 2. Cách…

Continue Reading Góc giữa hai mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

1. Định nghĩa – Khoảng cách từ điểm \(M\) đến đường thẳng \(\Delta \) là khoảng cách giữa hai điểm \(M\) và \(H\), trong đó…

Continue Reading Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

1. Định nghĩa – Khoảng cách từ điểm \(M\) đến mặt phẳng \(\left( P \right)\) là khoảng cách giữa hai điểm \(M\) và \(H\), trong…

Continue Reading Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng