Sinh vật đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất trao đổi chất theo phương thức:

Sinh vật đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất trao đổi chất theo phương thức:

A. Tự dưỡng hóa tổng hợp

B. Tự dưỡng quang hợp

C. Dị dưỡng kí sinh

D. Dị dưỡng hoại sinh

Đáp án D

Sinh vật đầu tiên xuất hiện trên trái đất là sinh vật đơn bào dị dưỡng sử dụng nguồn năng lượng từ các hợp chất hữu cơ có sẵn trong môi trường.

Author: Cô Minh Anh